Pedagogisk - psykologiske tjenester (PPT)

Samisk videregående skole og reindriftsskole har eget pedagogisk-psykologisk tjenestekontor (PPT).
Et pedagogisk psykologisk tjenestekontor (PPT) er et sted der du som elev, eller dine foresatte kan få rådgivning og hjelp i forhold som har med din personlige, sosiale eller skolemessige utvikling å gjøre.

De mest vanlige sakene vi arbeider med er knyttet til

     - Fagvansker (f.eks store lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språk- og talevansker)
     - Konsentrasjonsvansker (ADHD, ADD m.m.)
     - Angst
     - Motivasjon til å gjennomføre påbegynt skolegang
     - Vansker i skole- og hjemmemiljøet
     - Mobbing
     - Mistrivsel på skolen og privat
     - Funksjonshemning
     - Problem i familien
     - Spiseforstyrrelser
     - Rusproblematikk

Arbeidet til en PP-rådgiver består i å veilede og gi råd til elever, foresatte, lærere og ledelse i forhold til de aktuelle vanskene. Vi driver ikke praktisk-pedagogisk arbeid, dvs opplæring av elever. Men vi prøver å løse ulike problemer direkte, eller via lærere, familie, venner, skolens ledelse eller andre aktuelle instanser i samråd med eleven, eventuelt foresatte.

Vi samarbeider blant annet med opplæringskontorer, kommunepsykologer, BUP, NAV, fastlege, VPP, og skolehelsetjeneste.

De fleste av oss ønsker å få hjelp uten at alle andre vet om våre problemer. Fagpersoner ved et PP-kontor, samt alle på skolen har taushetsplikt. Tiltakene som vi prøver å få igangsatt, lages i samarbeid med deg som elev. Alle tjenester ved kontoret er gratis.

PPT-rådgiver

  Sollaug Sárgon
ss@samisk.vgs.no
78 48 45 51