NAV -veileder

«NAV-veileder i videregående skole» er et landsomfattende prosjekt i regi av Arbeids- og velferdsetaten i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, der Kautokeino kommune er blant de som er innvilget tilskudd/prosjektmidler. NAV-veileder i videregående skoler er et grep for å øke gjennomføring i videregående opplæring.

En veileder med erfaring fra jobb i NAV er ansatt i prosjektet som startet opp på Samisk videregående skole og reindriftsskole Kautokeino i januar 2015. NAV-veilederen har et tett samarbeid med Oppfølgingstjenesten, rådgiver, PPT og andre aktuelle aktører.

NAV-veilederne kan bidra med:

- alle NAV sine tiltak og tjenester.
- råd, veiledning og tjenester i forhold til økonomi, familie, bosituasjon, og andre vanskelige sosiale forhold.
- informasjon og oppfølging i forhold til arbeidsliv, arbeidspraksis, eventuelt samarbeid med arbeidsgivere og bedrifter.
- hjelp til oppfølging og evt. søknader til NAV


Nav-veilederen er et naturlig kontaktpunkt mellom NAV og videregående skole.
Skolen trekker NAV-veilederne inn i saker ved behov, og elevene kan også ta direkte kontakt. Tjenesten er gratis. NAV-veileder snakker både samisk og norsk.

NAV-veileder

  Antje Schlecht
antje.schlecht@nav.no
908 25 264