IKT

IKT-reglement

Formål

 • IKT-reglementet har til hensikt å skape en klar ramme for bruk av IKT-utstyret ved SJSBS.
 • IKT-reglementet skal dekke alle elever og kursdeltakere som benytter IKT-utstyret ved SJSBS.

Definisjoner

 • IKT-utstyr defineres i dette reglement som alt av elektronisk utstyr, programvare og nettverk som brukes i forbindelse med informasjon og kommunikasjon. Dette inkluderer stasjonære og bærbare datamaskiner, skrivere, scannere, kopimaskiner, telefoner og elektroniske tavler.
 • Med nettverk menes i dette reglement skolens interne nettverk samt tilknytning mot eksterne nettverk, deriblant Internett.   

Reglement

 1. Skolens IKT-utstyr skal kun brukes av skolens ansatte og elever som har fått tildelt adgang til skolens nettverk gjennom brukernavn og passord.
 2. Brukernavn og passord er personlig, og skal IKKE deles med andre.
 3. Skolens IKT-utstyr skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet eller noen form for spill med penger.
 4. Skolens IKT-utstyr skal ikke benyttes til å fremme rasistiske, nazistiske eller andre diskriminerende holdninger.
 5. Skolen kan ikke holdes til ansvar for private økonomiske transaksjoner som utføres på skolens IKT-utstyr eller nettverk.
 6. Mat og drikke skal ikke nytes ved IKT-utstyr eller oppbevares på en sånn måte at IKT-utstyret står i fare for å bli tilsølt.
 7. Det skal ikke lastes ned og installeres programvare på skolens servere. På øvrig IKT-utstyr skal det heller ikke lastes ned og installeres programvare som på forhånd ikke er klarert med IKT-avdelingen.
 8. Skolens IKT-utstyr og nettverk skal ikke benyttes til fildeling av kopibeskyttet materiale. Dette innebærer opp- og nedlasting av musikk, film, spill eller annet materiale som er kopibeskyttet etter gjeldene lover og regler.
 9. Oppstår det en feil med IKT-utstyret, må dette rapporteres til IKT-ansvarlig så snart som mulig.
 10. Feil og skader på skolens IKT-utstyr som skyldes uforsiktighet og feil bruk, kan medføre erstatningsansvar for bruker. Skolens ledelse vil i slike tilfeller gjøre en skjønnsmessig vurdering og fatte vedtak utifra dette.
 11. Det skal ikke søkes fram, skrives ut, lagres eller settes bokmerker til pornografisk innhold.
 12. IKT-ansvarlig har mulighet til å se på filer som en bruker har lagt på sitt område, hvis det foreligger mistanke om brudd på reglementet. IKT-ansvarlig underlegges taushetsplikt for all informasjon han måtte finne som IKKE er brudd på reglementet.
 13. Skolen legger til rette for at elever har et sikkert lagringsområde på skolens servere. Elever bærer selv ansvar ved lagring av data utenfor de sikre lagringsområdene som skolen tilrettelegger. Hvis datatap skyldes feil på elevens utstyr, og eleven ikke har benyttet seg av de sikre lagringsområdene gjort tilgjengelig av skolen, kan ikke eleven forvente at skolen dekker kostnader i forbindelse med gjenoppretting av data.
 14. Datamaskinens logger roteres daglig, og blir beholdt i maksimalt sju dager, så sant det ikke er behov for å beholde deler av loggfilen som bevismateriale.
 15. Ved bruk av Internett skal Netikett benyttes. Det vil si at i svært mange tilfeller vil utenforstående regne deg som representant for skolen. Oppfør deg deretter. Dette gjelder spesielt bruk av IRC, UseNet News, Epost og diskusjonsgrupper, der meldingen kan spores tilbake til skolen. Dette gjelder også sosiale nettsteder som nettby, facebook o.l.
 16. Det skal ikke sendes anonym eller forfalsket E-post eller meldinger, og man skal ikke skjelle ut eller fornærme mottaker.
 17. Når undervisningstimene på datarommene er ferdig skal brukerne logge av, maskinene slås av, lyset slukkes og døren låses. Påse også at vinduene er lukket.
 18. Det skal bestandig være en ansvarlig til stede når elevene bruker IKT-rommene, for å påse at reglene blir fulgt. En ansvarlig er en ansatt, eller en person som skolen har gitt ansvaret til (f.eks. Kursleder).
 19. Den som har ansvaret har plikt til å vise bort brukere fra IKT-utstyret/rommet ved overtredelse av IKT-reglementet og rapportere til IKT-ansvarlig.
 20. Skolen har anledning til å leie eller låne ut bærbare datamaskiner til grupper som skolen anser kan ha behov for et slikt verktøy i undervisnings- eller arbeidssammenheng.Elever og kursdeltakere betaler leie i henhold til leiekontrakt.
 21. Private datamaskiner kan benyttes i skolen såfremt disse imøtekommer de spesifikasjoner og krav som skolen setter til maskinene. Private maskiner må registreres i skolens nettverk og programvare som skolen anser som nødvendig må installeres og være installert så lenge maskinen benyttes på skolen eller skolen finner det nødvendig.
 22. IKT-avtale mellom skole og elev signeres for hvert skoleår. På slutten av skoleåret skal avtalene makuleres, så sant det ikke har oppstått brudd på regelverket, der arkivering av avtalen er en nødvendig del av saksgangen.
 23. Publisering av digitale bilder av elever og ansatte reguleres av personopplysningsloven og direktiver fra Datatilsynet. Bilder som viser en situasjon i skolens regi og som ikke er krenkende for noen av personene på bildet, kan etter vurdering av skolens ledelse publiseres uten samtykke. Bilder der hovedfokuset er på personer, kan ikke publiseres uten personenes skriftlige samtykke. I slike tilfeller signeres egen avtale for bruk av digitale bilder. Personen har da også mulighet til å trekke tilbake sitt samtykke når som helst, i hvilket tilfelle skolen forplikter seg til umiddelbart å fjerne bildet fra Internett.
 24. Alle datamaskiner, både stasjonære, bærbare og private, skal kun benyttes når den ansvarlige for undervisningen ser behov for bruk av datamaskin.
 25. Overtredelse av IKT-reglementet kan også medføre at brukeren mister tilgang til skolens IKT-utstyr over en periode ved at brukerkonto og passord sperres.
 26. Reaksjon på overtredelser bestemmes i hvert tilfelle av skolens ledelse. Ved mindre overtredelser delegeres myndigheten til den ansvarlige for undervisningen. Der bruker ikke er myndig, skal foreldre/foresatte underrettes skriftlig om eventuelle reaksjonsformer av alvorligere art.

Kontaktpersoner

IKT-konsulent

Foto Odd Mikael Hætta
944 38 151


IKT-konsulent

Foto Svein Isak Hætta
477 89 045