Eksamen

Privatist høsten 2021? Meld deg opp her: https://privatist.inschool.visma.no/
Oppmeldingsperiode
Høst

Fra 1. september 2021 kl. 00:05 til 15. september 2021 kl. 23:55
Vår
Fra 15. januar 2022 kl. 00:00 til 1. februar 2022 kl. 23:55

 

RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER

Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.
Det er viktig at alle som befinner seg i eksamenslokalet, tar hensyn til hverandre og følger de regler som gjelder. Målet med denne rettledningen er at den skal bidra til at eksamen gjennomføres på en trygg og sikker måte, og i en så god atmosfære som mulig.

Eksamenstilsynet (eksamensvaktene) har to hovedoppgaver under eksamen. Den ene er å påse at du følger reglementet, og den andre oppgaven er å yte deg nødvendig service av praktisk karakter under eksamen.

Brudd på reglementet og rettledningen kan føre til at du ikke får avlegge eksamen denne gangen.
 

GJENNOMFØRING AV EKSAMEN

FRAMMØTE.
• Møt fram til eksamen i god tid og seinest til angitt tidspunkt som du har fått opplyst av eksamensansvarlige eller gjennom det innkallingsbrevet du får fra skolen. Frammøte ved skriftlig eksamen er 30 minutter før eksamen starter.
• For seint frammøte kan føre til at du må vente til neste ordinære eksamen før du kan gå opp til eksamen i vedkommende fag.

LEGITIMASJON.
• Husk å ta med gyldig legitimasjon.

FORHOLDENE I EKSAMENSLOKALET.
• Sett deg straks på tilvist plass og ikke forlat denne uten tillatelse fra eksamenstilsynet.
• Bare tillatte hjelpemidler får være på/ved pulten.
• Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave, må du straks melde fra om dette til eksamenstilsynet.
• Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon, unntatt med de eksamensansvarlige.
• Hodetelefoner/øreplugger er bare tillatt dersom eksamensoppgaven krever det.


EKSAMENSTID
For skriftlig eksamen: Den tid som er fastsatt på oppgavearket. I tillegg kan du bruke inntil 15 min. til å klargjøre besvarelsen dersom noe annet ikke er bestemt.

For tverrfaglig praktisk eksamen: Inntil 5 timer

For muntlig eksamen: Inntil 30 min

For muntlig/praktisk eksamen: Inntil 45 min.


PC-BRUK, PAPIR OG INNFØRING.
• De fleste eksamener gjennomføres på pc.
• For sentralgitte eksamener besvart på pc leveres besvarelsen digitalt.
• Dersom besvarelsen skrives for hand, skal alt papir som brukes ved eksamen,
være merket med skolens navn og bli utlevert av eksamenstilsynet.
Bruk blå eller sort penn. Figurer tegnes med blyant.
• Utlevert papir må ikke deles eller rives i stykker
• Alt papir skal leveres inn før du forlater eksamenslokalet

MERKING AV BESVARELSEN
Eksamensleder gir beskjed om hvordan toppteksten på eksamensbesvarelsen skal utfylles.

SKRIV IKKE NAVNET DITT PÅ SVARARKENE. BESVARELSEN MÅ IKKE
MERKES SLIK AT SENSOR KAN VITE HVEM SOM HAR SVART PÅ OPPGAVEN.

INNLEVERING AV BESVARELSEN.
• Ved digital eksamen: Se egen veiledning
• Ved papirbesvarelse: Gi tegn til eksamenstilsynet når du vil levere besvarelsen. Din besvarelse vil da bli hentet hos deg. Du skal levere inn alle arkene som du har brukt. Svararkene skal leveres separat og være nummerert. Arkene fra forberedelsesdelen og kladdearkene leveres også inn. Hvis du leverer inn før eksamenstidens slutt, må også selve eksamensoppgaven leveres inn.
• Forlat ikke plassen din før du får klarsignal om at det er i orden.

Hvis sykdom eller annen rimelig grunn er årsak til at du ikke rekker å fullføre besvarelsen i løpet av den fastsatte tiden, kan kladdeark følge med besvarelsen. Sensorene kan da ta hensyn til kladden i den grad de finner det rimelig.

HJELPEMIDLER VED EKSAMEN.
Ulike hjelpemidler kan være tillatt i de enkelte fagene. Oversikt over hvilke hjelpe-midler du kan ha med til eksamen, skal du på forhånd ha fått utlevert/fått informasjon om fra skolen. Du er selv ansvarlig for å ta med de hjelpemidler som er tillatt. Eksamenstilsynet kan kontrollere dine hjelpemidler.

BRUDD PÅ REGLENE, FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK.
• Brudd på reglementet eller bestemmelser som er gitt av eksamenstilsynet, kan, i alvorlige tilfeller, føre til at du blir bortvist fra eksamen i vedkommende fag, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-36.
• For elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, faller standpunktkarakteren bort, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-37. Du kan ikke gå opp til ny eksamen før tidligst ett år etter den annullerte eksamenen. Ny eksamen må tas som privatist.

KLAGERETT:
Er du blitt bortvist fra eksamen, kan vedtaket påklages og sendes via eksamensansvarlige til Fylkesmannens utdanningsavdeling. Klagefristen er 3 uker.

FORFALL PÅ GRUNN AV SYKDOM.
• Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks melde fra til skolen.
• Legeattest skal snarest leveres eksamensskolen.
• Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamenstilsynet som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen.
• Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen med rett
til utsatt prøve.

EKSAMENSRESULTAT – UTSATT, NY OG SÆRSKILT PRØVE.

SENSUR:
• Privatister vil få resultatene på ”Min side” i privatistweb. Etter at sensur har falt skriver eksamenskontoret ut eksamensprotokoll og sender dette til deg. Dersom du trenger vitnemål og kompetansebevis, må du henvende deg til den skolen du har fått dokumentasjon fra tidligere. Hvis du ikke har dette fra før, kontakter du eksamensskolen. Elever får sine resultater i SkoleArena.
• Skolen gir opplysninger om når sensuren tidligst blir offentliggjort.

UTSATT EKSAMEN.
• Dersom du har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til utsatt eksamen, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-35. Husk at du er selv ansvarlig for å melde deg opp til utsatt eksamen innen fastsatt oppmeldingsfrist. Prøveavgift for privatisteksamen vil ikke bli tilbakebetalt.
• Dersom du vil ta utsatt prøve ved en annen skole enn den du avla eksamen ved, må du vise dokumentasjon på at du har rett til utsatt prøve.


RETT TIL SÆRSKILT PRØVE.
Dersom du har fått karakteren 1 i standpunkt i et fag, har du rett til ”særskilt
eksamen” i faget dersom du ikke er trukket ut til eksamen i faget eller dersom det gjelder et fag som det vanligvis ikke holdes eksamen i, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-33.

RETT TIL NY PRØVE.
• Dersom du har fått karakteren 1 til eksamen, har du rett til ny eksamen i faget, jfr. Forskrift til opplæringsloven  § 3-34.
Skolen orienterer deg nærmer om reglene her.
• Dersom du er privatist og får 1, kan du melde deg opp igjen ved neste privatisteksamen og betale på nytt.

SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN:
• Etter søknad kan elever/privatister få tilrettelagt forhold ved eksamen, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-32. Dette forutsetter at du kan dokumentere dine behov, for eksempel med legeattest eller sakkyndig uttalelse som sier hva tilretteleggingen bør være. Dokumentasjon av behov for tilrettelegging kan være attestert av lege ved f. eks. allergi, rygglidelser o.l., eller uttalelse fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) ved f.eks. lese- og skrivevansker. Dokumentasjonen må være av nyere dato.
• Privatister må sende søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen senest 1 måned før eksamen.

KLAGERETT
Du har rett til å klage på karakteren og kan lese mer om det i ”Forskrift til
Opplæringsloven” kapittel 5. Se også FFKs nettside om eksamen og vurdering (aktuelle dokumenter).


KLAGE PÅ EKSAMENSRESULTAT – NOEN HOVEDPUNKTER.
• Klagefristen på karaktersetting er 10 dager og skal regnes fra det tidspunktet når meldingen om vedtaket er kommet frem til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. jmf. § 5-5 i Forskrift til opplæringsloven.
• Klagen skal være skriftlig og leveres til den skolen hvor du tok eksamen.
• Vær klar over at klagebehandling  ikke er det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig. For at karakteren skal heves er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan synes noe strengt bedømt. Karakteren kan også senkes, dersom klagenemnda finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god. 
• Du har rett til å gjøre deg kjent med din egen besvarelse etter at karakteren
ved skriftlig eksamen er fastsatt. Du kan derfor be skolen om kopi av din egen
besvarelse.
• Det kan klages på vurderingen av skriftlig eksamen. Ved muntlig eksamen kan
det bare klages over formelle feil som har betydning for resultatet
• Vær oppmerksom på at det er karakteren etter klagebehandlingen som er den
endelige.
• Dersom klagen fører til endret karakter, skal tidligere dokumentasjon innleveres før ny kan utstedes.